Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp – Tư vân Minh Anh là công ty chuyên về tư vấn Doanh nghiệp,thành lập doanh nghiệp – Đầu tư – Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Công ty tư vấn Minh Anh cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao. Dịch vụ tư vấn Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của chúng tôi với quy trình cụ thể như sau:

A.  Phương thức tư vấn:

+   Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;

+   Tư vấn qua điện thoại: Qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến;

+   Tư vấn qua Email;

B.  Nội dung tư vấn:

1.  Tư vấn quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

+   Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+   Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần;

+   Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên/1 thành viên;

+   Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn;

+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức,  phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);

+   Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Đề nghị đăng ký chuyển đổi, Danh sách thành viên/Cổ đông, Điều lệ công ty và các giấy tờ khác có liên quan;

+   Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2.  Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty Minh Đức thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký Thành lập doanh nghiệp mới theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+   Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

+   Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên Công ty Minh Anh sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

+   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

3.  Tư vấn sau Thành lập:

Công ty Minh Anh hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

+   Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);

+   Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

+   Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…;

+   Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau chuyển đổi.