Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là nội dung việc cần thực hiện khi doanh nghiệp Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư :

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

– Quyết định bằng văn bản và Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh/ Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần/ hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đầu tư.

– Phụ lục sửa đổi, bổ sung  Điều lệ/ Hợp đồng liên doanh (nếu có)

– Văn bản thỏa thuận về việc thuê địa điểm mới làm trụ sở chính của Doanh nghiệp

Trường hợp, thuê nhà thuộc sở hữu cá nhân thì nộp kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm thực hiện dự án

Share this post