Thay đổi tên doanh nghiệp tại Hà Nội

Tên của doanh nghiệp gồm có: Tên bằng tiếng Việt Tên bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của doanh nghiệp (nếu có) Được quy định cụ thể tại Điều 38 và Điều 40 Luật doanh nghiệp năm 2014. Tư…