Điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu Điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư cần thực hiện những nội dung dưới đây:

congtycophan

– Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

– Quyết định bằng văn bản và Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh/ Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần/ hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư.

– Phụ lục sửa đổi, bổ sung  Điều lệ của Doanh nghiệp

– Danh sách thành viên sáng lập/ Danh sách cổ đông sáng lập (nếu có)

Share this post