Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi bạn cần điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư  cần làm các hồ sơ với nội dung thủ tục dưới đây :

thay-doi-nganh-nghe-trong-giay-chung-nhan-dau-tu

– Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

– Quyết định bằng văn bản và Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh/ Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần/ hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư.

– Phụ lục sửa đổi, bổ sung  Điều lệ/ Hợp đồng liên doanh (nếu có) về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Share this post