Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

Dưới đây là Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

Bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:             Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh:

[03] 1. Tên doanh nghiệp:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định:

          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Lao động:

III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư        ….. …, ngày …… tháng …… năm …….

                                                                           NHÀ ĐẦU TƯ

 Hồ sơ kèm theo:

Liên hệ số máy 0938 834 386 để được tư vấn hỗ trợ miễn phí