Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gắn với trường hợp thành lập chi nhánh

Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gắn với trường hợp thành lập chi nhánh

Dưới đây là  : BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

 (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

(Quyết định số1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

Kính gửi:

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

 1. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

1.Tên Chi nhánh:………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………
 2. Người đứng đầu Chi nhánh: ………………………………………………………………………….
 3. Ngành, nghề kinh doanh:………………………………………………………………………………
 4. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

1.Tên dự án đầu tư:…………………………………………………………………………………………..

 1. Địa điểm thực hiện dự án:……………………………………………………………………………..

Diện tích đất dự kiến sử dụng: …………………………………………………………………………

 1. Mục tiêu và quy mô của dự án: …………………………………………………………………….
 2. Vốn đầu tư thực hiện dự án:………………………………………………………………………….

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án:…………………………………………………………….

 1. Thời hạn hoạt động:………………………………………………………………………………………
 2. Tiến độ thực hiện dự án:……………………………………………………………………………….
 3. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:…………………………………………………………….

III. Nhà đầu tư cam kết

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

…………., ngày ……. tháng ……. năm …….

NHÀ ĐẦU TƯ

Hồ Sơ Kèm Theo

Liên hệ 093 883 4386 để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí