All Stories

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ vào Luật đầu tư số 67/2014/QH13  Hồ sơ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  được quy định cụ thể như sau: – Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; – Bản sao chứng minh nhân…
Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện khi…